THE WILD DOG DINGO
Yuri Sychev based on the novel by Ruvim Frayerman

Chelyabinsk Youth Theatre

Stage Director - Evgeniy Zimin
Set Design/ video installation – Anton Slastnikov, Dmitry Ivanchenko
Costume Designer – Elena Slastnikova
Music director - Anna Rosenberg
Director - Olga Ustinova
Choreography Director - Dmitry Uskov
Lighting designer - Alexander Skrypnik

2015
Photo: Igor Shutov
LUMA PROJECT:

Anton Slastnikov | Dmitry Ivanchenko