WOE FROM WIT
Alexander Griboyedov

Chelyabinsk Youth Theatre

Stage Director - Evgeniy Zimin
Set Design/ video installation – Anton Slastnikov, Dmitry Ivanchenko
Costume Designer – Elena Slastnikova
Lighting designer - Alexander Skrypnik
Music director - Anna Rosenberg
Choreography Director - Varvara Zyryanova

2016
Photo: Igor Shutov
LUMA PROJECT:

Anton Slastnikov | Dmitry Ivanchenko