ONEGIN
poetic symphony based on the novel by Alexander Pushkin
(staged by Alexey Zhitkovsky)

Chelyabinsk Youth Theatre

Stage Director - Ivan Minevtsev
Composer - Konstantin Khazanovich
Set Design/ video installation – Anton Slastnikov, Dmitry Ivanchenko
Costume Designer – Elena Slastnikova
Choreography director - Natalia Shurganova
Lighting Designer – Vladimir Kovalenko

2021
Photo: Igor Shutov
LUMA PROJECT:

Anton Slastnikov | Dmitry Ivanchenko