SPOCKY NOKI
Alexey Tetyuev

Maneken Theatre (Chelyabinsk)

Stage Director - Alexey Tetyuev
Set Design/ video installation – Anton Slastnikov, Dmitry Ivanchenko
Costume Designer – Elena Slastnikova
Choreographer - Ksenia Ryzhkova
Pantomime consultant - Dmitry Uskov
Music Designer - Anton Savchenko
Lighting Designer – Pavel Larionov

2020

Diplomas for the best artistic design (Elena and Anton Slastnikovs), for the best directorial debut (Alexey Tetyuev),
and for the best male role (Stanislav Khomkov) at the Regional Festival of children's performances "Morozko" (Chelyabinsk, 2021).

Diplomas for the best work of an artist (Elena and Anton Slastnikov) and the best performance for children at the XI Interregional Theatre Festival "Irbit Stage" (Irbit, Sverdlovsk Region, 2021).
Photo: Alexey Golyanov (first) and Olga Chulkova (all others)
LUMA PROJECT:

Anton Slastnikov | Dmitry Ivanchenko