TROVANTS
plastic legend

Chelyabinsk Youth Theatre

Choreographу Director – Vladislav Morozov
Stage Choreographer - Elena Prishvitsyna
Designers - Anton Slastnikov, Elena Khokhlovich
Video installation – Anton Slastnikov, Dmitry Ivanchenko
Acting assistant director - Vyacheslav Kosarev
Lighting Designer – Pavel Larionov

2021
Photo: Igor Shutov
LUMA PROJECT:

Anton Slastnikov | Dmitry Ivanchenko